Róvers

Edats

De 17 a 22 anys (2n de Batxillerat o equivalent en endavant, màxim de 5 anys); entenent que s’inicia el curs escolar en un dels cursos indicats.

Camisa

De color marró caqui.

Crit

Servim!

Salutació

Dits índex, del cor i anular de la mà dreta estirats conjuntament. El dit gros aguanta el petit.

L’etapa de RÓVERS és on el grup de joves viu la seva pròpia realització, fent patent el seu esperit escolta. Es proposa esdevenir adult utilitzant l’estil escolta, mitjançant el servei a la comunitat i formant part activa de l’Agrupament. També és l’última etapa prèvia al monitoratge, per tant, inclou una part de formació per aquells que esdevinguin futurs monitors del cau.

RÓVER és el nom que es dóna des de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge a aquesta última etapa. És la paraula que utilitzem al nostre Agrupament pels integrants d’aquesta branca. Des de Minyons Escoltes i Guies s’utilitza el nom de TRUC.

El grup en el qual es desenvolupa l’etapa Róver s’anomena CLAN. Si dins l’Agrupament hi ha diversos clans, el seu conjunt s’anomena UNITAT. Cada Clan de Róvers du a terme una activitat diferent dins l’agrupament, de manera independent a la resta. El Clan està format per una quinta d’escoltes que ha finalitzat la seva etapa pionera i ha decidit assumir el compromís que implica l’etapa Róver.

El monitor/a de Róvers s’anomena CONSELLER/A, perquè és sobretot orientador/a del progrés individual i del grup. És la paraula que utilitzem al nostre Agrupament pels responsables d’aquesta branca. Acompanya els joves en l’última etapa formativa. Des de MEG, es proposa el nom d’ANIMADOR/A de trucs.

La manera pròpia del Róver de viure els PRINCIPIS ESCOLTES és fent una experiència de servei i mantenint un progrés individual de maduració de la persona. Durant aquesta etapa se’ls introduirà a la metodologia de treball del Kraal de monitors, per iniciar una formació per si acaben essent monitors del cau.

Els OBJECTIUS pels escoltes a mantenir durant tota l’etapa són:

  • Esdevenir persones adultes, ajudar i comunicar experiències en grup.
  • Escollir un servei en plena llibertat i dur-lo a terme amb responsabilitat fins al final.
  • Llançar-se a la vida a servir amb uns criteris escoltes.

A més com a METES d’aquesta etapa escolta hi trobem, acompanyar als i les joves perquè esdevinguin persones:

  • Autònomes i lliures, capaces de traçar un projecte de vida propi.
  • Responsables, crítiques, dialogants i empàtiques, amb un sentiment de pertinença a una ciutadania global.
  • Capaces de viure amb plenitud, i de conèixer-se més a si mateixes; que siguin atentes, sensibles, cultivades i espirituals.
  • Compromeses i transformadores, solidàries, esperançades a construir un món millor a través de l’acció directa en els àmbits on es mouen, i engrescades a participar en altres àmbits de la societat.

 

Al Carnet del Róver hi ha explicada en detall aquesta etapa escolta i tot el que suposa ser part d’aquesta branca.

 

Servim!